Povijest

Dubrovačka stranka je politička stranka slobodno udruženih članova, koji djeluju radi ostvarivanja svojih političkih načela i ciljeva.
Dubrovačku stranku čine uglavnom mladi ljudi koji nisu nikada aktivnije sudjelovali u političkom životu. Međutim, riječ je o osobama koje su bile društveno angažirane u drugim područjima, posebno udrugama i građanskim inicjativama, pa im politički prostor djelovanja nije nepoznat.
Nas ne zanimaju politički iscenirane podjele u Dubrovniku, već sloga i rad. Pozivamo sve kojima je Dubrovnik u srcu da nas podrže i pridruže nam se u ostvarivanju ciljeva. Nastavit ćemo djelovat na način koji donosi napredak, a to je lijepi, skladni, razvijeni i bogati Dubrovnik ugodan za život.
Stranka je utemeljena na najboljoj tradiciji europske demokracije čiji se izvori i korijeni nalaze i u bivšoj Dubrovačkoj republici. Nastanak stranke uvjetovan je potrebom ravnopravnog uključivanja građana Dubrovnika i šire okolice u gospodarska, duhovna, politička i sva ostala zbivanja na ovim prostorima, odnosno na prostoru RH i Europe.
Cilj Dubrovačke stranke je da svojim djelovanjem, u sklopu višestranačkog sistema, potiče i razvija sve posebnosti i bogatstvo Dubrovnika i okolice kao regionalnog entiteta oblikovanog na osebujnom etničkom, gospodarskom, kulturnom bogatstvu i posebnosti u okviru RH.
U realizaciji ovih načela Stranka će se uvijek zalagati, isključivo demokratskim, nenasilnim putem uz dijalog i puno poštivanje drugih uvjerenja, za ostvarenje svojih ciljeva

Najbliža Gradu

Dubrovnik, kao višestoljetni grad kroz nekoliko je stoljeća egzistirao kao neovisna, priznata i cijenjena država te pomorska sila, a ima bogatu povijest i kao dio raznih povijesnih teritorijalnih tvorevina kao što su Habsburška monarhija i Kraljevina Jugoslavija te danas, kao biser hrvatskog dijela Jadrana.
Dubrovačka stranka, kao stranka mahom obrazovanih, sposobnih, ambicioznih i motiviranih pojedinaca koji čine jedan efikasan tim, svojim će radom i zalaganjem raditi na stvaranju boljeg, životu ugodnijeg Dubrovnika koji će biti još veći uzor kako ostalim hrvatskim gradovima tako i šire.
Spoj kulture, tradicije, baštine, znanja, kvalitetnog upravljanja i briga za pojedinca glavni su elementi oko kojih će se bazirati program stranke.
Stranka će strogo nadzirati upravljanje baštinom i očuvanje kulturnih spomenika čija je vrijednost neprocjenjiva i koji Dubrovnik čine jedinstvenim.
Dubrovnik nisu samo zidine koje baštinimo ili kvartovi unutar užeg gradskog područja, već svaki kvadrat od Brsečina preko Trstenog, Orašca, Zatona, Mokošice do Dupca, a Dubrovačka stranka će se zalagati za ravnomjeran razvoj svakog od navedenih područja.
Dubrovnik kao grad je dosad često, neopravdano zapostavljan od strane državnih vlasti, čemu svjedoči i prometna izoliranost te svojevrstan status eksklave EU-a, a Dubrovačka stranka kao stranka osnovana u Dubrovniku i radi Dubrovnika će se energično zalagati za uklanjanje navedene barijere najbržim i najefikasnijim rješenjima.

Za što se zalažemo?

Duga povijest Dubrovnika rezultirala je baštinom od neprocjenjive svjetske vrijednosti. Dubrovnik je dužan čuvati svoju baštinu. Stranka će podržavati razne državne i privatne inicijative koje imaju za cilj zaustaviti propadanje i uništavanje spomenika.
Sva financijska sredstva namijenjena ovoj djelatnosti treba zadržati na nivou grada i regije, jer je spomenički fond prvorazredne svjetske vrijednosti u kritičnom stanju, a izdaci za zaštitu su ogromni. Stranka zahtijeva vraćanje kulturnog i arhivskog blaga iznesenog legalnim ili nelegalnim putem iz ovog područja.
Stranka se zalaže za očuvanje svih spomeničkih vrijednosti koje su okarakterizirale ove prostore i postale dubrovačkom osobitošću.
Osobita podrška će se dati programu stvaranja etnološkim inicijativama koje će obuhvaćati veliki dio područja Dubrovnika i okolice, sa svrhom zaštite bogatstva poljoprivrede, etnografije, povijesti i prirode regije.
Kulturna baština, uz prirodna bogatstva, naša je najvrednija imovina. Definirali smo mjere kojima planiramo čuvati hrvatsku kulturnu baštinu, ali i oživjeti kulturnu scenu u Dubrovniku te kulturu ponovno vratiti u društvo i među građane. Neke od naših ključnih mjera uključuju povezivanje kulture i turizma javnim novcem, razvoj kulturnog turizma te razvoj poduzetništva utemeljenog na kulturnoj baštini.
Zadaća kulture nije samo očuvanje prošlosti, nego i gradnja budućnosti. Prihvaćanje ostvarenja profita, međutim, kao jedinog kriterija uspješnosti, kulturu shvaća kao trošak koji je dopušten samo na razini bogatstva. Nasuprot takvoj tržišnoj logici, novac uložen u kulturu treba shvatiti kao poticaj razvoju duhovnih vrijednosti koje nas određuju u nacionalnom smislu i povezuju s vrijednostima drugih, prije svega susjednih naroda i zemalja. Moramo biti svjesni činjenice da naša kulturna baština uskoro prestaje biti samo naša i postaje baštinom gotovo cijelog europskog kontinenta.
U strategiji kulturnog razvitka jasno su definirane i posebne kulturne politike u odnosu na pojedina područja kulturnog sustava i kulturnoga stvaralaštva, kao što su očuvanje, korištenje i razvijanje materijalne i duhovne kulturne baštine, unapređivanje kulturnoga sustava sa središnjim i drugim kulturnim ustanovama (kazališta, muzeji, arhivi, knjižnice i dr.), poticanje umjetničkoga stvaralaštva (književnosti, likovne, glazbene, scenske i druge umjetnosti) te razvitak i jačanje kulturnih industrija (izdavaštvo, film, glazbena proizvodnja i dr.). Pri tome su sloboda i pluralizam kulturnoga stvaralaštva, autonoman položaj kulture u odnosu na politička odlučivanja izvan kulture te ostvarivanje što nezavisnijega materijalnoga položaja kulture bili i ostaju ključan vrijednosni element naše orijentacije.
Cilj Dubrovačke stranke je bogato društvo, odnosno bogata regija. Dubrovnik se posljednjih godina pozicionirao kao važan ekonomski lider države, zahvaljujući najvećim dijelom turističkoj ekspanziji, stabilnim financijama i trgovini. Uzroci tome su naravno u njegovim kulturno-povjesnim i prirodnim vrijednostima, koje su neosporive, no treba priznati da se danas Dubrovnik na drukčiji način vodi i promišlja. Na „ekonomski izgled“ Grada doprinjeli su iskusni i inovativni ljudi koji ga vode, te ostvarili veća kapitalna i infrastrukturna dostignuća.
Isto tako treba sagledati da tercijarna djelatnost,u kojoj prevladava turizam, nije jedina za koju ćemo se kao stranka zalagati, već i gospodarski razvitak Dubrovnika u cijelini. Možemo, hoćemo i želimo poticati gospodarski razvitak kroz različite proizvodnje, financiranje razvoja poduzetnišva, te sustava obrazovanja kao platforme svakog razvijenog grada.
Dubrovnik se treba i može tretirati sa makroekonomskog stajališta njegovog gospodarskog potencijala, gdje ima prostora i potencijala. Stranka se zalaže za favoriziranje razvoja propulzivnih grana industrije, turizma, poljoprivrede, ribarstva i marikulture, uslužnih djelatnosti i zanatstva radi poticanja razvoja konkurencije i povećanja kvalitetnije ponude roba i usluga uz niže cijene. Ekonomiju bazirati na slobodnom poduzetništvu, gdje će se svaka ideja valorizirati i otkloniti bojazni novih ulaganja.
Grad se mora obnavljati i graditi vodeći računa o očuvanju kulturno-povjesnih, te prirodnih nasljeđa. Ravnomjerni razvoj svih područja grada, otoka i zaleđa je imperativ kako bi se ta područja demografski razvijala, a time sam grad rasteretio, a sve kroz poduzetnička ulaganja u takva područja i posljedično zapošljavanja. Dubrovnik treba promišljati kao elitno, kulturno i znanstveno odrediše, jer kroz svoje kulturno povijesno nasljeđe to i zaslužuje, te sve buduće ekonomske aktivnosti polaziti od ove teze.
U razvoju vlastitog identiteta i samostalnog razmišljanja mladima i studentima treba pomoći i dati im potporu kako ne bi nakon završenog školovanja iskoristili svoje znanje u drugim gradovima RH ili u inozemstvu.
Članovi Dubrovačke stranke aktivno su zagovarali uvođenje subvencija i potpora studenata i mladih koji danas studiraju i rade prema modelu koji je prepoznat u cijeloj zemlji.
Odnos Dubrovačke stranke prema mladima teži aktivnijem učlanjenju mladih u politiku te donošenje ideja važnih za njih, ali i za Grad na temelju njihove mogućnosti i naobrazbe.
U svom djelovanju zalagat ćemo se za još bolju i kvalitetniju naobrazbu te za politiku aktivnog zapošljavanja mladih. Smatramo da treba potaknuti gospodarski i socijalnirazvoj te stvoriti povoljne uvjete za mlade poduzetnike kojima će se omogućiti razvoj njihovih ideja. Želimo privući još više mladih da svoju naobrazbu steknu baš u Dubrovniku i tako ga učiniti pravim studentskim Gradom u kojem će svi imati jednake uvjete školovanja. Kvalitetno obrazovanje jedan je od ključnih prioriteta Grada jer su garancija uspješne budućnosti i ključna strategija gospodarskog razvoja. Jedan od ključnih problema je rješenje stambenog pitanja mladih Dubrovnika. Poboljšanje državne subvencionirane prehrane i usluge takvih objekata u Dubrovniku je također jedan od fokusa rada. Smatramo da je nužno dati mladima javnu platformu preko koje oni sam mogu direktno utjecati na promjene u njihovoj zajednici, za razliku da o tome odlucuju osobe koje ne pripadaju ovoj skupini i ne mogu shvatiti konkretno zahtjeve mladih.
Dubrovačka stranka smatra da se ekonomski rast i razvoj može odvijati jedino uz zadovoljenje najviših ekoloških standarda.
Dubrovnik u užem i širem smislu ima nekoliko vrijednosti koje mora održati i zadržati. To su marljivi, odgovorni i ponosni građani koji žive u Gradu, to je naša baština, more, voda i zemlja. Postavljanjem najviših ekoloških standarda po modelu održivog razvoja moramo sačuvati pitku vodu, čistoću mora i zemlje. Čuvajući prirodu i baštinu čuvamo i našu ekonomsku konkurentnost. Za nas u DS-u to je jedina ispravna korelacija.
Uz čuvanje postojućeg stanja bitno je neprestano pošumljavati šume, poticati uzgoj autohtonih vrsta biljaka te unaprijeđivati zaštitu šuma od požara.
Osnovni cilj u raznim područjima ekonomije, zaštite okoliša i prirode te razvoja socijalne pravde i ljudskih prava je iznalaziti rješenja u duhu integralne održivosti kako bi domaće prakse snažile ekonomiju, čuvale prirodne osnove života i razvijale ljudska prava.
Temelj politike Dubrovačke stranke su ljudska prava. Sloboda pojedinca, kao i sloboda savjesti i izražaja individuuma, osnova je svake moderne države i kao takva iznad svakog diskrecijskog prava države nad pojedincem.
Ljudska prava su nedjeljiva. Ta prava su jednaka za sve ljude neovisno o njihovoj narodnosti, podrijetlu, rasi, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, obrazovanju, društvenom i materijalnom položaju.
Ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojega bi se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati. Dubrovačka stranka se zalaže za zabranu svakog političkog programa koji zagovara ili provodi nasilje, nacionalnu, vjersku, političku, ideološku i rasnu netrpeljivost.
Dubrovačka stranka se zalaže za stvaranje organizacijskih i materijalnih uvjeta za:
  • Razvoj sporta i supješno djelovanje organizatora sportskih aktivnosti
  • Podizanje opće tjelesne, zdravstvene i sportske kulture građana, a osobito djece i mladeži
  • Razvoj vrhunskih sportaša te nagrađivanje vrhunskih sportskih rezultata
  • Razvoj amaterskog sporta i rekreacije
  • Izgradnju sportske infrastrukture, a posebice kapitalnih objekata po europskim standardima kao temeljnog preduvjeta organiziranja velikih sportskih priredbi
Dubrovačka stranka će poticati promicanje dubrovačkih tradicionalnih vrijednosti sa svjetskim iskustvom.
Obrazovanje je osnovni temelj za socijalni, kulturni i gospodarski razvitak svakog čovjeka, grada i zajednice. Dubrovačka stranka će se zalagati za posebnosti u sustavu obrazovanja u okviru hrvatskog nacionalnog identiteta sukladno europskim obrazovnim standardima.
Dubrovačka stranka se zalaže za otvaranje privatnih obrazovnih institucija uz državne pouzoru na visoko razvijene zemlje.
Dubrovačka stranka će se nedvojbeno zalagati da najdarovitijim učenicima omogući obrazovanje i stjecanje dodatnih znanja pri elitnim svjetskim učilištima.
Dubrovačka stranka će se zalagati za socijalne programe koji će posebno štititi obitelji sa djecom. Poseban naglasak smo stavili na populacijsku politiku kroz niz mjera. Stranka će se boriti protiv diskriminiranja žena i za novi način vrednovanja rada žene u domaćinstvu. Djeca su zajedničko bogatstvo i briga svih građana ovog prostora, pa se njihovom odgoju i razvoju trebaju podrediti snage i potencijali ovoga prostora. Mlade ljude ćemo odgajati u duhu mira i ljubavi prema kraju u kojem su rođeni. Jedino takve generacije omogućit će ekonomski i društveni napredak Dubrovnika. Umirovljenici i svi ljudi treće životne dobi ne smiju biti marginalizirani.
Stranka će u tom kontekstu potpomognuti otvaranje dodatnih prostorija za djelovanje umirovljenika, kako bi njihova iskustva uključila i razvoj Dubrovnika. Posljednje godine svoga života svaki života ima pravo da proživi dostojanstveno i bez osjećaja nemoći i napuštenosti.
Dubrovačka stranka duboko poštuje hrvatske branitelje koji su u Domovinskom ratu očuvali Hrvatsku državu, te oslobodili područja Republike Hrvatske okupirana u srpskoj agresiji. Dubrovačka stranka štitit će čast, ponos, dostojanstvo i ugled hrvatskih branitelja.
Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman obrambeni i osloboditeljski rat u kojem je branila svoj teritorij. Temeljna vrijednost Domovinskog rata je uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavinu prava. Dubrovačka stranka drži svojom dužnošću osigurati trajnu brigu za obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, za hrvatske branitelje i njihove obitelji. Ta se briga treba očitovati u zakonskim rješenjima povoljnim za branitelje, nastojanjima za njihovim zapošljavanjem ili samozapošljavanjem poticajnim mjerama, izgradnji kuća i stanova za branitelje i njihove obitelji.
Dubrovačka stranka će se zalagati za promicanje i vrijednosti Domovinskog rata i svih njegovih učesnika.